متن آهنگ جانا از ایهام

متن آهنگ جانا از ایهام

دانلود آهنگ جانا از ایهام

سوختم
چه آتشی نگاهِ تو دارد
آخر دلم دلِ تو را به دست آرد
بی تو ، کویرِ خشک و خالیم
مرا ببین چه حالیم
باران تو اگر نبارد
جانا ، دلم ربوده ای فریبانه
به انتظار تو غریبانه
نشسته ام ببینم آن دو چشم مستِ دلبرانه
جانا ، به غم نشانده ای دل ما را
بیا و دریاب منِ تنها را که خسته ام از این زمانه
فریاد ، مرا تو برده ای دیگر از یاد
شکسته ام من هر چه بادا باد
رها چو برگ خسته در باد
جانم ، تویی چو زُلف تو پریشانم
خزان منم که غرق بارانم
بیا دگر نمیتوانم
جانا ، دلم ربوده ای فریبانه
به انتظار تو غریبانه
نشسته ام ببینم آن دو چشم مستِ دلبرانه
جانا ، به غم نشانده ای دل ما را
بیا و دریاب منِ تنها را که خسته ام از این زمانه
جانا ، دلم ربوده ای فریبانه
به انتظار تو غریبانه
نشسته ام ببینم آن دو چشم مستِ دلبرانه
جانا ، به غم نشانده ای دل ما را
بیا و دریاب منِ تنها را که خسته ام از این زمانه

Valid XHTML 1.0 Transitional