متن آهنگ پس من چی سامان جلیلی

متن آهنگ پس من چی سامان جلیلی
متن آهنگ پس من چی سامان جلیلی
بعد از من ، دنیا به کامته پس من چی؟
میگن که ، یه کی کنارت هست من چی؟
هنوزم من ، دو تا دو تا دارم از هر چی
تا کِی پس خدا خدا کنم آخر چی؟
دل و دل دادم و قلبم و
این دل ساده مو تو نکِشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو
آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
دل و دل دادم و قلبم و
این دل ساده مو تو نکِشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو
آخه این دیوونه با همه چی با تو هست

رفتی منِ دیوونه رو ترکم کردی
گفتم بمون ، سر خم کردی
گفتم برو خسته ام کردی
تو کِی منو درکم کردی؟
تو فقط حرف بزن ، بگو به من چته
اینکه دوست دارم خیلی به نفعته
من با عشق ، همین نگاهتو میخوامش
دل و دل دادم و قلبم و
این دل ساده مو تو نکِشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو
آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
دل و دل دادم و قلبم و
این دل ساده مو تو نکِشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو
آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
متن آهنگ سامان جلیلی به نام پس من چی

Valid XHTML 1.0 Transitional