متن آهنگ زال یحیی و فهام

متن آهنگ زال یحیی و فهام
متن آهنگ زال یحیی و فهام
[ورس اول – یحیی]
با چشمای خودم دیدم
مرده ها از تو گور بلند میشن
 رپرا به سیاستمدارا هِیت (hate) میدن
با اینکه هر دو هنرپیشن
خوشحالی نقشتو پررنگ چیدن
 انقدر ضربه محکم بود که کلنگ شکست
هیچ گهی نمیخورد مانع میتراشید
ظاهرو میساخت و غرم میزد
خودم دیدم دیگه دم و بریدن و
کلا شیکم شده بتو جوییدن سفرم
که پهن شده بدو تا دیر نشه
هنر شده همرو بلعیدن
پروتکل چیدن و نظم نوین
همه دکترو پروفسور قرصتو خب بخور
کنترل پیشمو خیره به تصویرم با اینکه دوشاخه رو کشیدم
موندم میهن ، ولی دلخوره پول از جیبم
وقتی کورسوی نورتون گولم میزد
خاکیم رو زمینم
واسه همینه که شاخ غولم شیکست
روی کُرم میچرخیدم دور یه گلوله ی آتیشو میگفتن از امنیت
از همش سیرم حرفای احمقانه ی همه کم کم خستم میکرد

[ورس دوم – فهام]
با چشمای خودم دیدم
مرده ها از تو گور بلند میشن
سنتا چه بد شیکست
تیکه هاش پازل و بهم می زد
انگاری گمم ، سؤالا پررنگ
جوابا حذف شد از امتحان کلن
راه حل زیاد ، انتخاب ندارم
دزای رسانه تو رگ دید
چشمامو می بست عینکا
سیر شیکما ، سفره کف زمین ،خاکی بود
رنگی تر می کرد صفحه رو از منبع نسل کشیم زدی خرید؟
صفه الان جلو ظالم
هول بده نوبتت نیست
ارتباط تو نخ وحدت
قیچی تو دستته جا سوزن حتمن
رو زمین علفه جا خون
همه چی آرومه آروم
تو بمون خونه ،برفکا رفتن
ردپا محو شد از صحنه ها کم کم
از جنسای ویترین مصرف
تا ویترین جنسیت / مذهب
اخبار و رصد ، قرصاتو مصرف
سکس و پول ، درس ، زن ، رنگ ، پرچم
چشمم باز ،درد ، نه وصلم
حواسم پرت ، رفت از دست
یادم رفت ، انگاری توش غرقم
یادم رفت ، یادآور شم
انگاری توی چرخم
قطع وصل قطع قطع قطع وصل
انگاری توی چرخم
توی دید فقط چرخ دنده اس
انگاری توی چرخم
قطع وصل قطع قطع قطع وصل
انگاری توی چرخم
 یادم رفت ، یادآور شم
انگاری توی چرخم
قطع وصل قطع قطع قطع وصل
متن آهنگ یحیی و فهام به نام زال

Valid XHTML 1.0 Transitional