متن آهنگ تعویذ یحیی و فهام

متن آهنگ تعویذ یحیی و فهام
متن آهنگ تعویض یحیی و فهام
هنوزم آفتاب می تابه بالا سرم
شاد میشم با هر دم و شاکر با بازدمم
دوس دارم تنهایی زیر آسمونا قدم بزنم
عمر می گذره پس من باید از لب جوب بگذرم
رسانه و خبر ، شوخیه بازیه
دوزه و کلک نمیخورم گولشو اصن
ترسم ریخت کامل
وقتی فهمیدم صدای زوزه خودمم
چی میخوان ازم ، صداهای تووی سرم
باید عادتو بشکنم
واقعیت اینه که هیچکدوم از صداها رو دگ نمی شنوم
نمیشنیدم از اولم اصن ، به خودم که اومدم
آویزای گردنم و فهمیدم که بودن همش بدل
اصل عسل
همه رو مزه کردم ولی
توی همه فقط دنبال همون می گردم
ظرف تو دستم
دستم تو ظرف عسل ، انگا سمه
نفهمیدم هنوزم اصل مطلب ، دنبال اصل فرعم
گله رم کرده سمت دره ، مزه علف
شیرینه میاد انگاری به دهن کجه
محل نداد به حرف حق هه
رو نقشه ، دایره بکشید گم گشته بره
رفته پی چرا دنبال چرایی می گرده
رو نقشه ، دایره ضرب در ، دنبال گنجه
گرگه و لباس طمع به تنش تنگه
ترسه طلا ، تن به تلاش با ت ت ت ت ترکه
تته پته بسه
قطع شه صدات که تنگه وقتت
تموما تحت تأثیر تله و طعم تلخش
قطعه قطعه

دمارو چیدن ، تلخه حقیقت
میگیرم سهمتو از دستت
جار و جنجال و جدل
توقعی نیست بیشتر ازت تو فقط
صدای حرفایی هستی که من خودم نمیزنم
وقتی رو صحنم توی نقشم نداری روم حتی کمترین اثر
سمت تاثیری نداره افتاده توی عقربت قمر
ببند اون فکتو این اثرات توهم نقشه
تمومه وقتت ، تتمه عقلتو نگه دار واس دردت
دل ، به دردت نمیخوره
درد دل ، شکسته سنگه
آدم که سهله ، خدارم بنده نیست
پرته ، قطه
وصله وصله ، بسه احمق
من عقل و از سرم کندم
وقتی دیدم هروقت که حرف سوده ضرر کردم
خیلی منطقی گنجو پیدا کردم
وقتی تازه دست کشیدم از کندن
آویز از گردن ، در اومده شک و تردیدم
بهتره بره جهنم
عمر سر اومده و راوی انگاری
داره دوباره میخونه از اول
هنوزم آفتاب می تابه بالا سرم
شاد میشم با هر دم و شاکر با بازدمم
دوس دارم تنهایی زیر آسمونا قدم بزنم
عمر می گذره پس من باید از لب جوب بگذرم
متن آهنگ یحیی و فهام به نام تعویض

Valid XHTML 1.0 Transitional