متن آهنگ قبضه یحیی و فهام

متن آهنگ قبضه یحیی و فهام
متن آهنگ قبضه یحیی و فهام
[ورس اول – یحیی]
اگه تازه واردی قاعده رو در کل بهت
بگم همیشه راه حل کلته ، همینو برو درسته
چه تو دریا چه حتی تو خواب و چه عمق جنگل تو کلبه
توی شهر که نگم برات مثل قرصه واسه افسرده
یعنی بدترش میکنه ، میتونی شک اگه
داری فرض کنی توی استادیوم
بعد دربی باشه دست همه اسلحه
حرفشم مزخرفه ، ولی اسباب بازی بچته
جنگ بده باشه ولی پول سلاحش وسطه
قانون قانونه جنگله
مهاجم اگه داشته باشه اونموقع واسه منم نیازه
 پول بدون پشتوانه به هرحال اونم اینه سلاحش
بانکه رباعه زیاده خواهه
دلاره تورمارو صادر ، کرده آقای فدراله
از اونطرف رسانه سلاحه برای نزاع عقاید
بزرگترا همه پای تلویزیون همه بچه ها چت
پول میدن برا پک و دراگ و پول میدن برا بِت
سلاح کشتار جمعی اقتصاد فاسد
پولم تو آبا اجدادت ، تراول تراول
به سرزمین یه وقت زنگ نزنید  چونکه اشغاله
کلتمم روی میزه خب ؟ میگفتین چی بود اشکالش ؟
اینا رو تکراره ولی میکنن چشما انکارش
اینا فدا سرت ، دماغت چاقه دلت پاکه ؟
هنوز باورت نشده دنیا انقدر به فا*ه
همه دهنارو بستن بهتره باشن ساکت
 وقتش رسیده بود در بیاد قلم از رو ضامن اِی

[ورس دوم – فهام]
همه چی اسلحه اس بستن کمر
خیالت تخت ، زیباعه می سازه امن
بیداره شب پلیس ، کی خوابه ؟
من ، گلی ، رنگ لپت ، تو صلحیم
نگه دار پیاده شم
سیاهه سیاهه یه صدایی میاد هی
هرچی تو دخله بده
سکه سکه بانک ، فشنگ کاغذی وام
تو سر لاشه اشی داش
شرط و بستی رو جنازه ، چی میخوای ؟
پریزا وصلن ، هنو وصلی به شبکه
دسته چرا قطه ؟
تو بازی ای ولی اداشو درمیاری اه حیف
اسلحس قرض قسط
تو اشکت درمیاد واس قبضت یا غزه ؟
کلیک جنگه ، دکمه رو فشار بده دستت چرا میلرزه
قیمت فشنگ چنده ؟
ارزون تر از تن ، واس کشتنت چن تا میشه مصرف ؟
دور دور ، ماشین سوخت مصرف
دور دور ، هزینه کشتنتو خودت میدی نقد
دور دور ، سوخت مصرف
دور دور ، بدو جیبشو پر کن بسازه اسلحشو بنگ بنگ
سابقه اش واس تو ، سودش صرف تبلیغ بعدی میشه
رنگ رنگ تفنگا صورتی، بیاین بکشین منم
اصن ازت نفت می خرم با بهره اش
بهت وابسته ام ، بدن درد
اصن اسلحتو بیار بزار روی سرم
متن آهنگ یحیی و فهام به نام قبضه

Valid XHTML 1.0 Transitional