آتشفشان لا پالما پس از یک مکث کوتاه دوباره گدازه می پراند