آتش بس افغانستان پس از خشونت های مرگبار آغاز می شود