آتش نشانان آتش را در حوالی پرت استرالیا متوقف کردند