آرسون چهار مدرسه یونیسف را در اردوگاه های بازار روهینگیای کاکس نابود کرد