آرمان ملی رئیس جمهور و نماینده مجلس Kostak Papa را متحد می کند