آشویتس یک سالگرد عملی را جشن می گیرد زیرا بازماندگان از پایان یک دوره می ترسند