آلمان برای ریشه کن کردن قوانین پایدار نازی گام برمی دارد