آلمان در حال مذاکره با BioNTech برای تأمین اعتبار واکسن علیه COVID-19 است