آلمان در مورد ترس از جهش های COVID-19 نسبت به بسته شدن مرزها هشدار داد