آلمان می گوید که درگیری میان نیروهای غربی در فرودگاه کابل رخ داد