آلمان واکسن ها را در مسابقه با نوع Delta COVID-19 افزایش می دهد