آلمان پزشکان و هواکش ها را برای کمک به پرتغال در بحران COVID-19 می فرستد