آمازون در حال جهش مارپیچی از مرگ است که جنگل زدایی در سال 2020 جهش پیدا کرد.