آکسفام اصرار دارد که پس از COVID-19 بر اقتصاد جهانی غلبه کند