آکسفورد می گوید COVID-19 پس از یک بار مصرف به مدت سه ماه 76٪ به طور م firedثر شلیک می کند