آیا رسیدگی نامناسب به سوابق ترامپ حفره ای در تاریخ خواهد گذاشت؟