اتحادیه آفریقا مذاکرات خود را با WHO در زمینه توزیع واکسن مالاریا در این قاره آغاز می کند