اتحادیه اروپا برای تهیه واکسن COVID-19 در میان “شوک تأمین” شاخ ها را با AstraZeneca قفل می کند