اتحادیه اروپا برای جلوگیری از انواع ویروس کرونا ، محدودیت های سفر بیشتری را پیشنهاد می کند