اتحادیه اروپا برای واکسن ها ایستادگی می کند ، می گوید قرارداد AstraZeneca “کاملاً شفاف است