اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان واکسن COVID-19 نیاز دارد تا به تعهدات خود عمل کنند