اتحادیه اروپا به دلیل ترس از افزایش موج سوم ، محدودیت سفر را برای نقاط داغ COVID-19 تشدید می کند