اتحادیه اروپا خواستار طرح AstraZeneca برای غلبه بر بن بست COVID-19 است