اتحادیه اروپا خواستار وعده های قاطع غول های فناوری در مبارزه با اخبار جعلی است