اتحادیه اروپا طرح آماده سازی امنیت زیستی خصوصی و عمومی را تنظیم می کند