اتحادیه اروپا واکسن ضد AstraZeneca COVID-19 را مجاز می کند: رئیس کمیسیون