اتحادیه اروپا گفته است که دولت موقت طالبان به وعده های خود عمل نکرده است