اتریشی ها با ممنوعیت اعتراض به محدودیت های COVID-19 مخالف هستند