اتریش در حال بررسی اولین شکایت در مورد همه گیری از پیست اسکی COVID-19 است