اخطار جدید در مورد تهیه واکسن COVID-19 نگران کننده اتحادیه اروپا است