ادعای مارك ساختگی به كبوتر اجازه می دهد تا از مجازات اعدام در استرالیا كنار بگذارد