اردوغان جوانان LGBT را شکست می دهد در حالی که پلیس اعتراض اخیر را سرکوب می کند