اردوغان متعهد شد روابط اتحادیه اروپا را به مسیر درست خود برگرداند