از ماکاک گرفته تا خرچنگ ، ​​حیات وحش با تهدید ماسک صورت روبرو می شود