استرالیا با قرارداد زیردریایی فرانسه از کار خود دفاع می کند