استرالیا با مسدود کردن برخی سایت های خبری از Google خواسته است تا “آزمایش” کند