استرالیا برای دهمین روز بدون موارد محلی COVID-19 تنظیم شده است