استرالیا در حال بررسی واکسیناسیون است ، اگرچه COVID-19 تحت کنترل است