استرالیا صفر مورد COVID-19 را منتشر می کند ، رئیس دولت خواستار “حباب اقیانوس آرام” است