استرالیا پس از عفونت در هتل ، به موارد صفر COVID-19 بازگشت