استماع کمیته UIL در مورد محیط زیست منطقه ای و میراث محیط زیست سنا