اسرائیل به 2 میلیون نفر واکسینه شده علیه COVID-19 حمله کرده است