اسرائیل شاهزاده چارلز انگلیس را به خاطر یک دختر اسرائیلی که به سختی بیمار می شود ، رو می کند