اسرائیل عکسهای تقویت کننده COVID-19 را منتشر می کند