اسرائیل مناقصات برای 2500 خانه جدید را برای شهرک نشینان اعلام کرده است: ناظر